Ciwaanka

Dhagayso
 
   
203 Muxamed 1 - 38  
204 Al-fatx 1 - 17  
205 Al-fatx 18 - 29  
206 Al-xujuraat 1 - 18  
207 Qaaf 1 - 45  
208 Ad-daariyaat 1 - 60  
209 Adh-dhuur 1 - 49  
210 An-najm 1 - 62  
211 Al-qamar 1 - 55  
212 A-raxmaan 1 - 78
213 Al-waaqicah 1 - 96
214 Al-xadiid 1 - 18  
215 Al-xadiid 19 - 29  
216 Al-mujaadalah 1 - 11  
217 Al-mujaadalah 12 - 22  
218 Al-xashri 1 - 24  
219 Al-mumtaxinah 1 - 13  
220 Al-saf 1 - Al-jumcah 11  
221 Al-munaafiquun 1 - Al-tagaabun 18  
222 Al-dhalaaq 1 - Al-taxriim 12  

 

223 Al-mulk 1 - Al-qalam 47  
224 Al-xaaq 1 - Al-macaarij 44  
225 Nuux 1 - Jini 28  
226 Al-muzamil 1 - Al-mudasir - 56  
227 Al-qiyaamah 1 - Al-mursalaat 50  
228 cama & wanaazicaat  
229 cabasa , takwiir , infidhaar  
230 mudhafifin,inshiqaq, buruuj
231 dhaariq, aclaa,gaashiya,fajri  
232 balad, shamsi,layl,duxaa,sharax  
233 tiin ----- zalzalah  
234 caadiyaad -----------qureesh  
235 macuun ------------naas  
 
 

 

 
  Back  
 
 
Follow us on:
   
Copyright © 2018 Alxikmah.com All Rights Reserved.

 

Site Designed & Developed by Dayah Ali Isbireys ( ifahannoh )