Suuratul Baqarah
 
Suuratu Al imraan
 
Suuratu An nisa
  Suuratu ma'idah
         

Suuratul Al-An'am 

 

Suuratul Al-A'raf

Suuratul Al-Anfal

Suuratul At Tawba 

         
Suuratu Huud Suuratu Yuusuf
Suurat Yunus   Suuratu Ar-Ra'd
   
Suuratu ibraahiim Suuratu Al-Hijr Suuratu An-Nahl Suuratu Al-Isra